Graduate Structural Engineer

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro) (GB)
Salary
£25,481 - £28,672
Posted
13 Apr 2021
Closes
06 May 2021
Ref
REQAA2416
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

You will join the in house structural engineering team at Pembrokeshire County Council. We undertake a range of in-house civil and structural engineering projects including housing, education, and leisure, as well as providing engineering advice to other departments. You will be supported and overseen by a more senior engineer.

Working for Pembrokeshire County Council you will have the chance to live and work in Britain's only Coastal National Park and will contribute to the community around you.

Your key responsibilities may include:-

 • Assisting in the development of projects through the different design stages.
 • Producing designs, calculations, sketches, diagrams, and final working drawings for various elements of civil and structural engineering schemes.
 • Assisting with the appointment and management of external consultants and contractors.
 • Collecting and analysing data.
 • Using various tools at your disposal to solve engineering problems.
 • Liaising with other disciplines within the project team to coordinate designs.
 • Performing work in accordance with agreed budgets and timescales.
 • Contributing to hazard elimination and reduction.
 • Undertaking site visits during the construction phase of projects to inspect the works.

As a member of a small team of engineers you will have the opportunity to be involved at all project stages, giving you a broad understanding of the scheme development and construction process.

Requirements:

•A degree in civil or structural engineering accredited by a professional engineering institution such as the Institution of Civil Engineers or the Institution of Structural Engineers.

•Keen to gain Chartership.

•Skilled communicator, capable of producing reports.

•Excellent technical and numerical skills.

•UK driving licence.

Excellent training and technical support is on offer as well as a competitive starting salary, along with the opportunity to work alongside Chartered engineers in a dynamic design team.

Candidates who have recently graduated, as well as those with up to 2 years' consultancy experience will be considered.

A full copy of the job description and details of how to apply can be accessed on our website.

Peiriannydd Strwythurol Graddedig

Cyfeirnod y Swydd – REQAA2416

Dyddiad cau’r cais – 06/05/2021

Gradd 7 - £25,481 - £28,672

Byddwch yn ymuno â'r tîm peirianneg strwythurol mewnol yng Nghyngor Sir Penfro. Rydym yn ymgymryd ag ystod o brosiectau peirianneg sifil a strwythurol mewnol gan gynnwys tai, addysg a hamdden, yn ogystal â darparu cyngor peirianneg i adrannau eraill. Cewch eich cefnogi a'ch goruchwylio gan beiriannydd uwch.

Wrth weithio i Gyngor Sir Penfro, byddwch yn cael cyfle i fyw a gweithio yn unig Barc Cenedlaethol Arfordirol Prydain a byddwch yn cyfrannu at y gymuned o'ch cwmpas.

Gall eich cyfrifoldebau allweddol gynnwys y canlynol: -

 • Cynorthwyo i ddatblygu prosiectau trwy'r gwahanol gamau dylunio.
 • Cynhyrchu dyluniadau, cyfrifiadau, brasluniau, diagramau a lluniadau gwaith terfynol ar gyfer gwahanol elfennau o gynlluniau peirianneg sifil a strwythurol.
 • Cynorthwyo gyda phenodi a rheoli ymgynghorwyr a chontractwyr allanol.
 • Casglu a dadansoddi data.
 • Defnyddio offer amrywiol sydd ar gael ichi i ddatrys problemau peirianneg.
 • Cysylltu â disgyblaethau eraill yn nhîm y prosiect i gydlynu dyluniadau.
 • Perfformio gwaith yn unol â chyllidebau ac amserlenni y cytunwyd arnynt.
 • Cyfrannu at leihau a chael gwared ar beryglon.
 • Ymgymryd ag ymweliadau safle yn ystod y cyfnod o adeiladu prosiectau i archwilio'r gwaith.

Fel aelod o dîm bach o beirianwyr, byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan ar bob cam o'r prosiect, gan roi dealltwriaeth eang i chi o'r broses o ddatblygu cynllun a'r gwaith adeiladu.

Gofynion:

•Gradd mewn peirianneg sifil neu beirianneg strwythurol wedi'i hachredu gan sefydliad peirianneg proffesiynol fel Sefydliad y Peirianwyr Sifil neu Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol.

•Yn awyddus i ennill Siarteriaeth.

•Cyfathrebwr medrus, sy'n gallu llunio adroddiadau.

•Sgiliau technegol a rhifiadol rhagorol.

•Trwydded yrru'r DU.

Mae hyfforddiant a chymorth technegol rhagorol ar gael, yn ogystal â chyflog cychwynnol cystadleuol, ynghyd â'r cyfle i weithio ochr yn ochr â pheirianwyr Siartredig mewn tîm dylunio deinamig.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi graddio yn ddiweddar, yn ogystal â'r rhai sydd â hyd at dwy flynedd o brofiad ymgynghori, yn cael eu hystyried.

Gellir gweld copi llawn o'r disgrifiad swydd a manylion ar sut i wneud cais: