This job has expired

Warning & Informing Advisor

Employer
Natural Resources Wales
Location
Welshpool, Powys (GB)
Salary
£27,003 - £30,688 (Grade 4)
Closing date
25 Sep 2022
Reference
202696

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Benefits: Civil Service pension, 28 days annual leave, rising to 33 days over 5 years, flexible working options, occupational health including counselling and advisory services and eye care, childcare vouchers and salary sacrifice schemes.

Role Purpose

This is an exciting new opportunity to join our Flood Warning & Informing team in North and Mid-Wales. Natural Resources Wales has a statutory duty to provide a flood warning service to communities at risk of flooding in Wales and we provide a service to over 120,000 people at risk of river and coastal flooding.

As part of the team, you will manage and deliver the local flood warning service alongside incident preparedness for all incidents within the Operation Directorate. You will need to use your influencing skills when working with customers, and in establishing local partnerships. You will also need to consider the principles of SMNR and Well-being of Future Generations Act in your work.

You will help the team in the development and delivery of the flood warning service in North and Mid-Wales so that the area, it’s partners and the public are prepared to respond to flood events.

Qualifications and Skills

 1. Degree in relevant scientific subject (e.g. physical geography, environment science or civil engineering).
 2. Graduate member of appropriate professional body (e.g. CIWEM, ICE or IRM).
 3. Ability to demonstrate a basic understanding of a wide range of flooding related issues e.g. data management, Flood Incident Management process including warning, informing and response by the public and professional partners.
 4. Computer literate.
 5. Ability to demonstrate acceptable communication, numeracy and computer literacy skills.
 6. Experience of coaching/mentoring people.
 7. Must have a full UK driving licence. 

 

Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n Tîm Rhybuddio a Hysbysu ynghylch Llifogydd yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaeth rhybuddio am lifogydd i'r cymunedau mewn perygl o lifogydd yng Nghymru ac rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn i dros 120,000 o bobl sydd mewn perygl o lifogydd afonol a llifogydd arfordirol.

Fel aelod o'r tîm, byddwch yn rheoli a darparu'r gwasanaeth lleol ar gyfer rhybuddio am lifogydd, ochr yn ochr â bod yn barod ar gyfer pob digwyddiad yn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau. Bydd angen i chi ddefnyddio eich sgiliau dylanwadu wrth weithio gyda chwsmeriaid, ac wrth sefydlu partneriaethau yn lleol. Bydd hefyd angen i chi   ystyried egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn eich gwaith.

Byddwch yn rhoi cymorth i'r tîm wrth  ddatblygu a darparu’r gwasanaeth rhybuddio am lifogydd yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru fel bod yr ardal, ei phartneriaid a'r cyhoedd yn barod i ymateb i ddigwyddiadau llifogydd.

Cymwysterau a Sgiliau

 

 1. Gradd mewn pwnc gwyddonol perthnasol (e.e. daearyddiaeth ffisegol, gwyddoniaeth amgylcheddol neu beirianneg sifil).
 2. Aelod graddedig o gorff proffesiynol priodol (e.e. CIWEM, ICE neu IRM).
 3. Gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol o amrywiaeth eang o faterion sy'n ymwneud â llifogydd, e.e. rheoli data, y broses o reoli digwyddiadau llifogydd, gan gynnwys rhybuddio a hysbysu a'r ymateb gan y cyhoedd a phartneriaid proffesiynol.
 4. Hyddysg mewn cyfrifiadura.
 5. Gallu dangos sgiliau derbyniol o ran cyfathrebu, rhifedd a llythrennedd cyfrifiadura.
 6. Profiad o hyfforddi/mentora pobl.
 7. Rhaid cael trwydded yrru lawn y DU.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert